Košík 0
Cena celkem: 99 Kč
MENU

Doprava zdarma

nad 5000 Kč

Montáž

na nabízené zboží

Rychlé vyřízení

zákaznické reklamace

Trvale

výhodné ceny

Čistič na povrchy Eloderma na nerezové povrchy 103868

Čistič na povrchy 103868 Eloderma na nerezové povrchy 650 ml
Kód produktu: 511046

UFI: 0580-W033-H00H-NR7V

Čistí a odstraňuje vodní kámen, chrání a leští ocelové povrchy, které jsou pak dlouhodobě lesklé. 
Vhodné pro všechny povrchy  jako jsou nerezové varné desky, nerezové ledničky a nerezové kuchyňské stoly.

Použití: 
Nastříkejte přípravek na čištěný povrch. Vždy rozetřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte výrobek na horké povrchy. Před použitím výrobku proveďte test na malé části.
Používejte jen na povrchy z nerezové oceli.

Nebezpečí

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře. 
Odstraňte obsah/obal do tříděného odpadu.

Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení podle nařízení 648/2004: <5% neiontové povrchově aktivní látky, Benzalkonium chloride, d-limonen, parfém

EUH208 Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.