Košík 0
Cena celkem: 99 Kč
MENU

Doprava zdarma

nad 5000 Kč

Montáž

na nabízené zboží

Rychlé vyřízení

zákaznické reklamace

Trvale

výhodné ceny

Čistič na povrchy Eloderma univerzální 103870

Čistič na povrchy 103870 Eloderma univerzální 650 ml
Kód produktu: 511044

Víceúčelový čistící přípravek s benzalkonium chloridem.

Určeno k čistění všech omyvatelných povrchů, jako jsou dveře, nábytek, dlaždice, lustry, pracovní desky.
Čistí a zanechává svěží vůni s lesklými povrchy bez šmouh.

Použití:
Nastříkejte přípravek přímo na ošetřovaný povrch a opláchněte hadříkem nebo houbou. Při odolné špíně nechte pár vteřin působit a opláchněte. Nemíchejte s jinýma čistícíma přípravkama.

UFI: AH20-G0HW-900V-06SM

Obsahuje: reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7]  2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl(C8-C18)(benzyl) dimethylamonium-chlorid; Linalool; d-limonen; geraniol

Varování: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Složení podle nařízení 648/2004: <5% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, d-limonen, Linalool, geraniol, parfém, benzalkonium chloride, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone